top of page

PR: [Ro] EasyBill a integrat SmartPay, primul serviciu local de plată online cont la cont autorizat

Actualizată în: 29 sept. 2023


București, 15.02.2023

Smart Fintech anunță integrarea soluției SmartPay cu EasyBill, platforma de facturare online, gestionare automată a stocurilor și managementul documentelor. SmartPay este primul serviciu local de plată online cont la cont autorizat de Banca Națională a României. Acest parteneriat reprezintă o premieră în istoria plăților digitalizate, oferind celor peste 45.000 de utilizatori ai platformei EasyBill posibilitatea de a emite facturi care pot fi plătite digitalizat. Datorită tehnologiei software de ultimă generație, tranzacțiile se desfășoară automatizat și beneficiază de cele mai înalte standarde de securitate informatică existente.

IMM-urile, furnizorii de servicii, agențiile de turism și antreprenorii vor beneficia acum de opțiunea de a include plata cont la cont în facturile emise cu EasyBill către clienții din portofoliu care utilizează opțiunea Easy Transfer. Astfel, clientul va iniția plata cu un singur click din factura online, iar SmartPay îl va conduce în banca sa, alături de detaliile tranzacției, unde acesta va autoriza plata.

Un mare avantaj, care conferă viteză și securitate sporită, constă în faptul că niciunul dintre utilizatorii finali nu trebuie să-și introducă datele cardului, iar furnizorii acestora, utilizatorii EasyBill, nu vor accesa sau stoca datele confidențiale de plată. De asemenea, spre deosebire de tranzacțiile clasice cu cardul, niciun terț nu va avea acces la datele clienților.

Integrarea SmartPay de către EasyBill pune la dispoziția utilizatorilor un serviciu complet și digitalizat, oferind o experiență facilă, nefragmentată, care elimină operațiunile manuale, în condiții de maximă securitate, oferite chiar de banca lor.

poza Alice Anghelea, Revenue growth Smart Fintech

"Plățile online cont la cont digitalizate cu ajutorul SmartPay oferă utilizatorilor EasyBill o metodă de plată securizată, simplă și cu cele mai mici costuri la încasare. Comisioanele cu minim 50% mai mici față de cele la plata cu cardul sunt posibile acum prin tehnologia facilitată de Open Banking, care elimină procesatorii de plăți și schemele de carduri, și reduce implicit riscul de fraudă. Parteneriatul cu EasyBill aduce această metodă de plată utilizatorilor săi, soluția fiind deja disponibilă în platformă. Utilizatorii EasyBill pot emite oricând facturi și oferi SmartPay pentru plata acestora, inițierea plății având loc chiar din factură”, a declarat Alice Anghelea, Revenue Growth, Smart Fintech.


Datorită modului în care a fost gândită soluția SmartPay, utilizatorii EasyBill încasează sumele de bani direct în contul lor, instant sau până a doua zi. Alte plusuri constau în reconcilierea facilă și costurile mici de încasare în comparație cu comisioanele de plată cu cardul. De asemenea, prin această nouă tehnologie se pot evita erorile care pot surveni la inițierea plăților.

poza Daniela Bojinca, Growth Marketing Manager Filbo and EasyBill

„Integrarea soluției SmartPay de către platforma EasyBill se poate traduce printr-un serviciu complet, care oferă o experiență de plată rapidă, realizată direct din contul bancar al clientului în cel al furnizorului, fără a fi nevoie de accesarea sau stocarea unor informații confidențiale de plată. Un avantaj pentru utilizatori este acela că utilizarea SmartPay nu necesită contracte separate cu terți. Acest parteneriat va oferi posibilitatea celor peste 45.000 de utilizatori EasyBill să efectueze plăți directe din conturile lor către conturile clienților. Acest serviciu este aliniat cu direcția noastră strategică de a oferi IMM-urilor din România cele mai simple soluții de digitalizare și automatizare a afacerii, precum și opțiuni inteligente și rapide de finanțare”, a declarat Daniela Bojincă, Growth Marketing Manager, Filbo & EasyBill.


Digitalizarea plăților online cont la cont, atât pentru acceptarea plăților, cât și pentru inițiere, crește pe măsură ce furnizorii de aplicații web sau mobile iau în considerare simplificarea plăților pentru utilizatorii lor.

„Am remarcat că interesul crește din ce în ce mai mult în piață, în special din partea furnizorilor și integratorilor de platforme ERP ori de facturare, dar și de aplicații pentru plata utilităților. Chiar și jucători ce oferă cu totul alte tipuri de servicii financiare integrează sau cel puțin evaluează integrarea SmartPay pentru utilizatorii lor. Suntem siguri că acest parteneriat va genera o adopție și mai mare în piață și va contribui la dezvoltarea serviciilor digitale rapide și ieftine, esențiale în activitatea antreprenorilor și consumatorilor români deopotrivă. Nu ne-ar mira dacă în viitorul nu foarte îndepărtat vom vedea chiar cum utilizatorii finali ai serviciilor de plată vor începe să ceară furnizorilor lor integrarea de servicii de open banking”, completează Mihaela Georgescu, cofondator Smart Fintech.

Parteneriatul cu EasyBill evoluează cu accesarea tranzacțiilor și soldurilor bancare direct în platformă, automatizare realizată tot prin tehnologia Open Banking. Utilizatorii EasyBill pot consulta informațiile bancare legate de încasări și plăți fără să mai acceseze aplicațiile de online banking, grație serviciului de interogare de conturi Smart Accounts, care furnizează aceste informații în mod automat.


###

Despre Smart Fintech

Smart Fintech este un start-up din România creat ca laborator de inovare în 2019, menit să ofere soluții inovatoare de open banking, aflate la convergența dintre cele două lumi: financiară și tehnologică. Este un start-up auto susținut, cofondat de Mihaela Georgescu, Ana Maria Georgescu, Alexandru Cociu și Andrei Dumitru. Aceștia au un istoric comun de peste 20 de ani de lucru în proiecte IT și împărtășesc entuziasmul pentru open banking și potențialul de inovare pe care acesta îl deschide. Ambiția lor este să creeze în România servicii cu valoare adăugată bazate pe directiva PSD2 și să contribuie la dezvoltarea pieței românești, astfel încât nu numai TPP-urile din UE sau fintech-urile în parteneriat cu băncile să fie principalii actori.


Despre EasyBill & Filbo

EasyBill este una din principalele soluții de facturare online din România, cu peste 45.000 de utilizatori. Programul de facturare online EasyBill este dedicat micilor antreprenori si IMM-urilor care au între 0 și 9 angajați. Viziunea EasyBill este de a oferi IMM-urilor posibilitatea de a avea acces facil și accesibil la o platformă de digitalizare și automatizare a afacerii. Ca parte a unui grup mai mare de firme, împreună cu colegii de la Filbo, care oferă cea mai simplă soluție digitală cu cel mai rapid timp de aprobare din piață prin care un antreprenor român poate obține finanțare pentru afacerea sa în doar câteva ore, EasyBill ajută afacerile mici din România să ajungă la #UrmătorulNivel. 


PR: [En] EasyBill integrated SmartPay, the first local online account-to-account payment service authorized by the NBR and developed by Smart FintechBucharest, 15.02.2023

SmartPay is the first local online account-to-account payment service authorized by the National Bank of Romania. The Smart Fintech start-up has integrated the SmartPay solution with EasyBill, the online invoicing, automated inventory management, and document management platform. This partnership represents a premiere in the history of digitalized payments, offering over 45,000 users of the EasyBill platform the possibility to issue invoices that can be paid digitally. With such state-of-the-art software technology, transactions are fully automated and benefit from the highest existing IT security standards.


SMEs, service providers, travel agencies, and entrepreneurs will now benefit from including an account-to-account payment option in EasyBill invoices to their portfolio customers through Easy Transfer. Thus, the customer will initiate the payment with a single click from the online invoice, and SmartPay will direct him to his bank, along with the transaction details, where he will authorize the payment.

A significant advantage, which gives increased speed and security, is that no end-user needs to enter their card details, and the providers, EasyBill users, will not access or store confidential payment data. Moreover, third parties cannot access customer data, unlike classic card transactions.

SmartPay integration by EasyBill provides users with a complete and digitized service and an easy, non-fragmented experience that eliminates manual operations under maximum security provided by its bank.

Alice Anghelea photo

"Digitalized online account-to-account payments with the help of SmartPay offer EasyBill users a secure, simple, and low-cost payment method. Fees at least 50% lower than when paying by card are now possible through Open Banking technology, which eliminates payment processors and card schemes and implicitly reduces the risk of fraud. The partnership with EasyBill brings this payment method to its users, with the solution already available on the platform. EasyBill users can issue invoices at any time and offer SmartPay for their payment which can be initiated right from the invoice", stated Alice Anghelea, Revenue Growth, Smart Fintech.

Thanks to the SmartPay solution's design, EasyBill users receive the money directly into their account instantly or by the next day. Other pluses are easy reconciliation and low cash-out costs compared to card payment fees. Also, with this new technology, errors that can occur when initiating payments can be avoided.


Daniela Bojinca photo

"The integration of the SmartPay solution by the EasyBill platform can translate into a complete service that provides a fast payment experience, made directly from the customer's bank account to the supplier's, without the need to access or store confidential payment information. An advantage for users is that using SmartPay does not require separate contracts with third parties. This partnership will enable over 45,000 EasyBill users to make direct payments from their accounts to customer accounts. This service is aligned with our strategic direction to offer Romanian SMEs the simplest digitalization and business automation solutions, as well as smart and fast financing options", stated Daniela Bojincă, Growth Marketing Manager, Filbo & EasyBill.


The digitalization of online account-to-account payments for payment acceptance and origination is increasing as web or mobile application providers consider easing the payments for their users.

"We noticed a continuously increasing interest in the market, especially from suppliers and integrators of ERP or billing platforms, but also applications for paying utilities. Even players offering entirely different types of financial services are integrating or at least evaluating SmartPay integration for their users. We are sure this partnership will generate even greater market adoption and contribute to developing faster and cheaper digital services, which is essential in Romanian entrepreneurs' and consumers' activity. We would not be surprised to see shortly how the end users of payment services will start asking their providers to integrate open banking services", stated Mihaela Georgescu, co-founder of Smart Fintech.

The partnership with EasyBill develops towards accessing transactions and bank balances directly with automation also achieved using Open Banking technology. EasyBill users will view bank information related to receipts and payments without accessing online banking applications, thanks to the Smart Accounts account query service, which provides this information automatically.


###

About Smart Fintech

Smart Fintech is a Romania start-up created as an innovation lab in 2019, set to deliver innovative open banking solutions that emerge from two words: Finance and Technology. It is a self-sustained start-up co-founded by Mihaela Georgescu, Ana Maria Georgescu, Alexandru Cociu, and Andrei Dumitru. They worked together for many years on different information technology projects, and all share the enthusiasm for the innovative playground started by Open Banking. Their ambition is to create value-added services in Romania based on the PSD2 directive and help develop the Romanian market so that not only EU TPPs or fintechs in partnership with banks are the leading players.


About EasyBill & Filbo

EasyBill is one of Romania's leading online invoicing solutions, with over 45,000 users. The EasyBill online invoicing program is dedicated to small entrepreneurs and SMEs with 0 to 9 employees. EasyBill's vision is to provide SMEs with easy and affordable access to a business digitization and automation platform. As part of a larger companies group and together with colleagues from Filbo, the company offering the simplest digital solution with the fastest approval time on the market, enabling a Romanian entrepreneur to obtain financing for his business in just a few hours, EasyBill helps small businesses in Romania reach the #NextLevel.


Comments


bottom of page