top of page

Smart Fintech S.R.L. 

Aleea Țibleș, Nr. 26, Mansardă, Camera 3, Sector 6, București, Romania 

CUI 41251980, J40/7728/11.06.2019

Termeni și condiții pentru utilizatorii Smart Accounts

Bine ai venit pe platforma 

Smart Accounts!

Această pagină cuprinde informații destinate celor care utilizează serviciile noastre de informare cu privire la conturi administrate de bănci din Romania, fiind denumiți în cele ce urmează „UTILIZATORI AI SERVICIILOR DE PLATĂ sau USP”.

 

Te rugăm să citești cu atenție termenii și condițiile aplicabile pentru utilizarea platformei Smart Accounts atunci când permiți unuia dintre clienții noștri parteneri accesul la informații cu privire la conturile tale. Permisiunea de acces la informațiile cu privire la conturile tale prin intermediul platformei Smart Accounts implică acceptul tău explicit în calitate de USP cu privire la termenii și condițiile aplicabile. Prin accesarea platformei ești de acord cu prezenta politică. Dacă nu ești de acord cu termenii și condițiile prezente, te rugăm să nu mai utilizezi platforma.

 

Furnizorul serviciilor

Serviciile disponibile prin intermediul platformei Smart Accounts sunt furnizate de către societatea Smart Fintech SRL, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/7728/2019, cod unic de înregistrare 41251980, cu sediul în Aleea Țibleș, Nr. 26, Mansardă, Camera 3, Sector 6, București, 060233, website www.smartfintech.eu, e-mail: contact@smartfintech.eu.

Smart Fintech este autorizată de Banca Națională a României ca instituție de plată ce poate desfășura servicii de inițiere a plății, înscrisă în Registrul instituțiilor de plată ținut de Banca Națională a României, respectiv în Registrul central electronic ținut de Autoritatea Bancară Europeană sub nr. IP-RO-0011/02.04.2021. Ne poți verifica aici.

Banca Națională a României (BNR) asigură supravegherea prudențială a instituțiilor de plată autorizate, persoane juridice române. Pentru orice reclamații vă rugăm să vă adresați BNR:

 

Adresa: Strada Lipscani nr. 25, sector 3, București, cod 030031

Telefon: 021 313 04 10, 021 315 27 50

Pentru solicitări scrise, vă rugăm să consultați https://www.bnr.ro/Contact-709-Mobile.aspx

Descrierea serviciilor

Platforma Smart Accounts oferă servicii de informare cu privire la conturi administrate de bănci din România, în mediul online. Prin intermediul platformei Smart Accounts poți permite accesul unui furnizor de servicii, client partener al Smart Fintech, la informațiile cu privire la conturile tale bancare.

Pentru acordarea permisiunii de acces ai fost direcționat către serviciul Smart Accounts de un client partener al Smart Fintech SRL care a integrat serviciul nostru de informare cu privire la conturi în website-ul și/sau aplicația mobilă proprie. 

Serviciul de informare cu privire la conturi începe de la momentul acceptului tău în calitate de USP cu privire la termenii și condițiile de față și se termină în momentul în care revoci acest accept printr-o adresă scrisă către support@smartfintech.eu sau în care închizi contul tău de utilizator al platformei Smart Accounts.

Orice dispută ulterioară încheierii raportului dintre USP și Smart Fintech se va face printr-o adresă scrisă către: support@smartfintech.eu.

Smart Fintech SRL nu vinde produse sau servicii în numele clienților parteneri înrolați în platforma Smart Accounts sau în numele altor parteneri cu care ai încheiat o relație de afaceri, ci îți asigură doar mijloacele tehnice reglementate pentru ca aceștia să aibă acces la informațiile cu privire la conturile tale. Nu îți vom percepe niciun comision atunci când, prin intermediul platformei noastre, permiți unui furnizor de servicii accesul la conturile tale sau acesta le accesează.

 

Cunoașterea clientelei și prelucrarea datelor

Smart Fintech SRL va prelucra date cu caracter personal care sunt de natură să conducă la identificarea, în mod direct sau indirect, a unei persoane fizice atunci când vizitează website-ul nostru și când utilizează serviciile noastre – denumită în cele ce urmează “PERSOANĂ VIZATĂ”. Prelucrarea datelor se va face în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul general privind protecția datelor), Legea 190/2018 și deciziile relevante adoptate de Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor Cu Caracter Personal („ANSPDCP”).

Termeni în înțelesul Regulamentului General (UE) 2016/679:

- „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

- „prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

- „restricționarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

- „operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

- „persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

- „parte terță” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;

- „consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, că datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

- „încălcarea securității datelor cu caracter personal" înseamnă o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;

 

În acest sens, Smart Fintech SRL va prelucra următoarele categorii de date:

Datele tale de contact: nume, prenume, adresa de e-mail;

Informații privind conturile tale: informații despre conturile bancare, soldurile și istoricul tranzacțiilor aferente acestora;

Date privind permisiunile acordate: denumirea și website-ul clienților noștri parteneri cărora le-ai acordat acces, lista băncilor și a conturilor la care le-ai acordat acces, nivelul de detaliu al informațiilor la care le-ai dat acces, durata de valabilitate a consimțământului tău; 

Date de conexiune: locația, adresa IP, dispozitivul, sistemul de operare și browser-ul de Internet folosit;

Date privind istoricul tranzacțional: date privind istoricul activității de utilizare a serviciilor Smart Accounts;

Date referitoare la activitatea frauduloasă / potențial frauduloasă: realizată prin utilizarea Smart Accounts: date referitoare la suspiciuni de fraude sau alte utilizări ilegale ale serviciilor pe care le punem la dispoziție;

Prelucrăm datele obținute în următoarele scopuri:

Furnizarea serviciului de informare cu privire la conturi: procesăm și transmitem clienților noștri parteneri, în funcție de permisiunile de acces acordate de tine, informații despre conturile tale bancare, soldurile și istoricul tranzacțiilor aferente acestora;

Informare cu privire la utilizarea serviciului Smart Accounts: te putem contacta prin mesaje de tip e-mail pentru a-ți transmite informări referitoare la accesarea informațiilor cu privire la conturile tale, valabilitatea permisiunilor de acces acordate etc.;

Comunicări: te putem contacta prin mesaje de tip e-mail pentru a-ți transmite informări referitoare la disponibilitatea serviciilor noastre ori alte elemente care vizează utilizarea serviciului (notificări de securitate, diverse informări cu caracter juridic, etc.);

Asistență clienți: utilizăm datele pe care le avem la dispoziție pentru a investiga, rezolva și răspunde la sesizări sau reclamații privind utilizarea serviciului;

Evidențe contabile proprii: atunci când facturăm serviciile prestate clienților noștri parteneri, trebuie să menținem evidențe contabile cu privire la tranzacțiile procesate, în temeiul îndeplinirii obligațiilor legale din legislația financiar-contabilă și fiscală;

Prevenirea Fraudelor și Securitate: în situația potențialelor fraude pentru prevenirea și identificarea acestora și pentru a menține siguranța sistemelor noastre;

Dezvoltarea serviciilor: utilizăm date, inclusiv feedback recepționat pe diverse canale, pentru a desfășura activități de cercetare și dezvoltare cu scopul îmbunătățirii serviciilor noastre și pentru diminuarea riscului de fraudă.

Prelucrăm datele obținute în baza următoarelor temeiuri juridice:

  • executarea obligațiilor contractuale față de clienții noștri parteneri care integrează serviciile noastre;

  • executarea contractului nostru de servicii (ca urmare a faptului că ai acceptat Termenii și Condițiile serviciului de informare cu privire la conturi);

  • conformarea cu obligațiile noastre legale (cum ar fi legislația privind cunoașterea clientelei, legislația fiscală și contabilă, etc.);

  • interesul nostru legitim de a asigura securitatea platformei noastre, de a preveni fraude și incidente, de a monitoriza calitatea serviciilor noastre și capacitatea tehnică a platformei noastre.

 

Drepturile persoanelor vizate:

Accesul la date: persoana vizată ne poate solicita informații legate de datele personale pe care le deținem despre aceasta, inclusiv informații legate de categoriile de date pe care le deținem sau pe care le controlăm, pentru ce sunt folosite acestea, durata prelucrării și cui sunt divulgate aceste date, dacă este cazul. Vom furniza o copie a datelor cu caracter personal, la cerere. În anumite situații, putem percepe un onorariu rezonabil pentru furnizarea datelor, bazat pe costurile noastre administrative.

Rectificarea datelor: persoana vizată ne poate solicita să corectăm informațiile pe care le prelucrăm despre aceasta, dacă acestea sunt incorecte sau incomplete.

Restricționarea prelucrării: persoana vizată ne poate solicita să încetăm prelucrarea datelor personale pe care le deținem despre aceasta.

Ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): persoana vizată ne poate cere ștergerea datelor personale pe care le prelucrăm despre aceasta în situații cum ar fi:

  • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

  • persoana vizată și-a retras consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea;

  • persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;

  • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal.

Portabilitatea datelor: persoana vizată poate solicita transferul datelor sale personale, în anumite condiții stabilite de GDPR, către un alt furnizor de servicii.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automată: persoana vizată are dreptul să fie informată cu privire la procesul decizional automatizat, să solicite examinarea deciziei automatizate de către o persoană și să conteste decizia automatizată dacă nu a acceptat în mod explicit decizia automatizată, cu excepția cazului în care decizia automatizată se bazează pe o lege sau are la bază executarea unui contract.

Dreptul de petiționare: persoana vizată se poate adresa oricând Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

 

Veridicitatea datelor furnizate și Securitate

Atunci când utilizezi platforma Smart Accounts, ești răspunzător pentru veridicitatea datelor furnizate pe platformă și ești pe deplin responsabil pentru menținerea securității și confidențialității acestor date în afara utilizării platformei.

În cazul în care ai o suspiciune rezonabilă că securitatea sau confidențialitatea datelor pe care le-ai furnizat pe platforma Smart Accounts a fost compromisă, te rugăm să ne informezi imediat pentru a lua toate măsurile necesare care se impun pentru protejarea acestor date.

 

Declarații

Pentru utilizarea platformei Smart Accounts, declari că ești deținătorul legitim al tuturor informațiilor pe care le-ai introdus pe platforma Smart Accounts, că acestea sunt corecte și că nu vor cauza daune unei terțe părți;

Furnizarea unor declarații false dă dreptul Smart Fintech SRL și afiliaților săi, precum și clienților noștri parteneri, de a lua toate măsurile permise de lege pentru repararea prejudiciului produs și pedepsirea faptelor cauzatoare de prejudicii.

 

Proprietate Intelectuală

Toate drepturile asupra conținutului serviciilor Smart Accounts, cum ar fi, dar fără a se limita la: text, grafică, sigle, imagini, videoclipuri, fișiere audio aparțin societății Smart Fintech sau terților și sunt protejate de legislația română și internațională privind proprietatea intelectuală. Toate drepturile sunt rezervate.

Utilizarea serviciilor Smart Accounts nu oferă niciun drept de proprietate intelectuală asupra acestora sau asupra conţinutului accesat. Conținutul serviciilor Smart Accounts este furnizat ca un serviciu pentru tine și poate fi utilizat numai în conformitate cu termenii și condițiile prezente. Descărcarea de materiale care aparțin Smart Accounts se face doar cu permisiune prealabilă.

Utilizarea sau distribuirea neautorizată a conținutului serviciilor poate încălca drepturile de autor și/sau alte legi române sau internaționale și poate face obiectul unor acțiuni în justiție.

Brandurile și mărcile comerciale pot fi utilizate numai în conformitate cu acești termeni și condiții sau după ce ai obținut aprobarea scrisă a societății Smart Fintech. Utilizarea mărcilor comerciale pentru publicitatea și comercializarea produselor și serviciilor Smart Accounts necesită acordul prealabil scris al Smart Fintech.

Drepturile utilizatorului

Drepturile tale, în calitate de utilizator al serviciilor de plată, sunt prezentate în mod clar și ușor de înțeles de către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) pe site-ul său de internet într-un prospect electronic, realizat de Comisia Europeană în acest scop, pe baza Legii 209/2019 și a legislației conexe.

Pentru mai multe informații despre prelucrarea datelor cu caracter personal, poți accesa direct website-ul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP):

  • informații detaliate despre GDPR și ghiduri/recomandări de aplicare

  • întrebări frecvente

 

În cazul în care dorești să formulezi o plângere către ANSPDCP, poți utiliza formularul disponibil aici.

Limba care guvernează Termenii și Condițiile prezente este limba română. Toate comunicările se vor efectua în limba română.

Orice neînțelegeri se vor soluționa pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, instanțele competente vor soluționa orice dispută.

 

Date de contact

Orice solicitare este valabilă dacă va fi transmisă la adresa sau emailul menționat mai jos. Dacă solicitarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare. În cazul în care notificarea se face prin curier sau dacă a fost predată personal se consideră primită de destinatar la data semnării de primire, iar dacă a fost transmisă prin email se consideră primită în prima zi lucrătoare imediat următoare după cea în care a fost expediată.

Adresă: Aleea Țibleș, Nr. 26, Mansardă, Camera 3, Sector 6, București, 060233.

e-mail: support@smartfintech.eu

Actualizări

Smart Fintech SRL își rezervă dreptul de a modifica și actualiza în orice moment termenii și condițiile de utilizare, fără notificare prealabilă. De aceea, te rugăm să vizitezi periodic această pagină pentru a verifica condițiile aplicabile.

 

Data ultimei actualizări: 18.01.2024.

bottom of page