top of page

Press Release: (En) Smart Fintech launches SmartPay

Actualizată în: 22 mar. 2022Smart Fintech officially launches SmartPay, the first alternative payment service authorised by the National Bank of RomaniaBucharest, 24.06.2021: Smart Fintech launches SmartPay, the first alternative payment solution through Open Banking authorized by NBR in Romania. The fintech aims to execute in 2021 a number of several thousand payments per month through the SmartPay solution and expects the Open Banking competition to start in Romania.

The new Open Banking system brings significant changes to the traditional financial market. At the European level, the demand for Open Banking services is gaining momentum, and the growth potential for the companies operating in this industry is considerable. In Romania, Smart Fintech is the first and only authorized Third-Party supplier; in comparison, Germany has 35 such suppliers, and in the European Union, there are approximately 500 total licensed companies.


SmartPay is the first account-to-account payment initiation service that one can use as an alternative to any online card payment for purchases, invoices, or utilities. Also, it can be used as a payment accelerator - integrated into any application that manages financial resources in any form, such as electronic invoicing, accounting, ERP systems, payment platforms, or personal finance management. Smart Fintech created this service based on the European PSD2 payment services directive - which facilitates access in the financial sector to new players, different from banks and traditional services.


After NBR accreditation, Smart Fintech continued to develop SmartPay to provide the most efficient services and a completely secure process for users.


"Consumers' and partners' safety come first in the matter of developing financial services. SmartPay uses the IBAN-to-IBAN payment principle, offering the possibility for any user to initiate a payment from an electronically accessible bank account to another without associating a card, as in the case of traditional payments. This ensures greater security of online transactions", stated Andrei Dumitru, Co-Founder and Technical Expert at Smart Fintech.


The advantages of SmartPay are multiple, from more friendly commissions compared to traditional card payments to shorter transfer time. An excellent benefit for SmartPay partners is that they no longer need an additional license from the NBR to initiate payment service as the product is already accredited. Also, by integrating their platforms with SmartPay, they do not need further integrations with each bank.


Smart Fintech's strategy is to build a sustainable business. The company aims to offer a flexible business model to its partners, practicing the pay-per-use transactions commissioning model, enabling them to choose the package of services that best suits them and facilitates their development. The company also assumes the role of educating the local market.


"We don't expect to see the same growth rate as in the leading countries in this area, but we do see the big picture, and the long-term potential is real. Being the first authorized Third Party Provider places us in a key position in the financial ecosystem, and we feel the responsibility to bring added value to end consumers. Market information and education are the basic elements, given that Romania is a little behind other European countries. Still, we also need the support of banks to move forward in this endeavor", added Ana-Maria Georgescu, Co-Founder, Sales & Marketing Manager Smart Fintech.


The banks integrated so far with the SmartPay service are BRD, BCR, Banca Transilvania, ING Bank, CEC, and Raiffeisen Bank. The company is working to integrate 10 banks by the end of 2021, to offer additional flexibility to users and proposes its first partnerships with online merchants and service providers.


"In 2021, we want to consolidate the SmartPay image in the local market, and we hope to see the first Open Banking transactions in Romania and the first merchants. We aim to execute in 2021 a number of several thousand payments per month through the SmartPay solution through SmartPay. At the European level, we expect the trends to remain and the market to continue growing. Still, for Romania, we hope that 2021 will bring the beginning of the Open Banking competition", concluded Ana-Maria Georgescu.
  Comunicat de presă: (Ro) Smart Fintech lansează SmartPay
Smart Fintech lansează oficial SmartPay, primul serviciu alternativ de plăți autorizat de BNRBucurești, 24.06.2021: Smart Fintech lansează SmartPay, prima soluție alternativă de plăți prin Open Banking autorizată de BNR din România. Fintech-ul își propune pentru 2021 să proceseze un volum de câteva mii de tranzacții de plată lunar prin noua soluție SmartPay și speră la declanșarea competiției Open Banking și în România.

Noul sistem Open Banking aduce schimbări majore în piața financiară tradițională. La nivel european, piața serviciilor de Open Banking ia amploare și potențialul de creștere pentru companiile care activează în această industrie este considerabil. În România, Smart Fintech este primul și singurul furnizor terț de plăți autorizat, comparativ cu Germania, unde sunt 35 de furnizori, și cu peste 500 de companii autorizate la nivelul întregii Uniuni Europene.


SmartPay este primul serviciu de inițiere a plăților de tip cont la cont. Acesta poate fi folosit ca alternativă pentru orice plată online cu cardul pentru cumpărături, facturi sau utilități, fie ca accelerator de plăți - integrat în orice aplicație care gestionează resurse financiare sub orice formă, precum facturarea electronică, contabilitate, sisteme ERP, platforme de salarizare sau managementul finanțelor personale. Serviciul a fost creat sub egida directivei europene PSD2 privind serviciile de plată, ce face posibilă includerea și altor jucători în sectorul financiar, pe lângă bănci și serviciile tradiționale ale acestora.

După acreditarea BNR, Smart Fintech a continuat dezvoltarea produsului SmartPay pentru a putea asigura cele mai eficiente servicii și un proces complet sigur pentru utilizatori.

“Siguranța consumatorilor și a partenerilor este pe primul loc când vorbim despre dezvoltarea serviciilor financiare. SmartPay utilizează principiul de plată IBAN to IBAN și oferă posibilitatea oricărui utilizator să inițieze o plată dintr-un cont bancar accesibil electronic către un alt cont, nefiind necesară asocierea unui card cum este cazul plăților tradiționale, fapt ce asigură o siguranță mai mare a tranzacțiilor online”, a declarat Andrei Dumitru, Co-Fondator și Expert Tehnic.

Avantajele SmartPay sunt multiple, de la comisioane mai prietenoase față de plățile tradiționale cu cardul, până la timp mai redus de transfer. Un beneficiu important pentru partenerii SmartPay este că aceștia nu mai au nevoie de licență suplimentară din partea BNR pentru inițierea de servicii de plată, produsul fiind deja acreditat. De asemenea, partenerii nu mai sunt nevoiți să facă mai multe integrări pentru fiecare bancă în parte, integrarea cu SmartPay fiind suficientă, produsul fiind deja integrat cu cele mai importante bănci din România.

Strategia Smart Fintech este de a construi un business durabil. Compania își dorește să ofere un model comercial cât mai flexibil pentru comercianții cu care vor stabili parteneriate, cu un model de comisionare a tranzacțiilor de tip pay per use, astfel încât aceștia să aibă posibilitatea de a alege pachetul de servicii care li se potrivește cel mai bine și care să le faciliteze dezvoltarea, însă își asumă totodată și rolul de a educa piața locală.

„Nu ne așteptăm să vedem același coeficient de creștere precum în țările fruntașe în acest domeniu, însă vedem imaginea de ansamblu, și potențialul pe termen lung este real. Fiind primul Third Party Provider autorizat suntem într-o poziție cheie în ecosistemul financiar și simțim responsabilitatea de a aduce plus valoare pentru consumatorii finali. Informarea și educarea pieței sunt elementele de bază, având în vedere că România este puțin în urmă față de alte state europene, dar avem nevoie și de susținerea băncilor pentru a putea avansa în acest demers”, adaugă Ana-Maria Georgescu, Co-Fondator, Sales & Marketing Manager Smart Fintech.

Băncile integrate până acum cu serviciul SmartPay sunt BRD, BCR, Banca Transilvania, ING Bank, CEC Bank și Raiffeisen Bank. Compania lucrează la integrarea a 10 bănci cu produsul SmartPay până la finalul anului 2021, pentru a putea oferi flexibilitate suplimentară utilizatorilor și își propune primele parteneriate cu comercianți online și furnizori de servicii.

“Pentru anul 2021 ne dorim să consolidăm imaginea SmartPay în piața locală și sperăm să vedem primele tranzacții de Open Banking din România și primii comercianți. Ne propunem să procesăm prin SmartPay câteva mii de tranzacții de plată lunar. La nivel european ne așteptăm ca tendințele să se mențină și piața să crească în continuare, însă pentru România sperăm ca 2021 să aducă începutul competiției Open Banking,” concluzionează Ana-Maria Georgescu.留言


bottom of page