top of page

[PR] Smart Fintech anunță integrarea cu brokerul de investiții Goldring

Actualizată în: 29 sept. 2023


[Ro] Smart Fintech anunță integrarea cu Goldring, brokerul de investiții premiat pe piața de capital din România


București, 13.06.2023

Goldring S.A., broker de investiții la Bursa de Valori București și pe marile piețe internaționale, care oferă servicii de tranzacționare investitorilor persoane fizice și companii, anunță integrarea SmartPay în platforma sa. Prin soluția de inițiere a plăților prin Open Banking dezvoltată de Smart Fintech, brokerul oferă o modalitate nouă și eficientă de alimentare a conturilor de tranzacționare celor aproximativ 1000 de clienți din portofoliu. Parteneriatul aduce beneficii semnificative atât pentru broker, cât și pentru investitorii săi, datorită eficientizării procesului de tranzacționare și optimizarea costurilor.


SmartPay simplifică și digitalizează procesul de alimentare a conturilor de tranzacționare pentru investitorii prezenți în platforma Goldring, reducând timpul și eliminând erorile umane inerente, prin digitalizare. Astfel, investitorii pot alimenta conturile direct din platformă, fără a fi nevoie să treacă prin intermediari terți financiari.

pza Alice Anghelea, Revenue growth Smart Fintech

SmartPay aduce inovație în gestionarea transferurilor bancare, eliminând procesul manual și automatizând completarea detaliilor de plată, reducând astfel semnificativ costurile asociate. În funcție de volum, acestea ajung la 10 eurocenți per tranzacție sau chiar sub acest prag. Astfel, sunt aduse beneficii nu doar pentru investitori, ci și pentru companii precum Goldring, care economisesc prin eliminarea comisioanelor mari aplicate sumelor tranzacționate”, a declarat Alice Anghelea, Revenue Growth, Smart Fintech.


Odată cu integrarea SmartPay, Goldring obține economii semnificative la comisioanele plătite pentru alimentarea conturilor de investiții cu cardul bancar, oferind în același timp o experiență de plată digitalizată și rapidă. Această soluție aduce și un plus de securitate și eficiență, având în vedere faptul că transferurile se desfășoară cont la cont, din contul investitorului în contul colector al brokerului care alimentează direct contul de tranzacționare, reducând riscul de fraudă. Astfel, investitorii inițiază alimentarea din platforma Goldring, unde introduc suma pe care doresc să o transfere în contul de tranzacționare, selectează banca din care doresc să alimenteze și către care sunt redirecționați pentru autorizare, transferul fiind finalizat cu un mesaj de confirmare și redirecționarea în platforma Goldring.


Totodată, cu SmartPay, alimentarea digitală a conturilor de tranzacționare este instantă, având zero comisioane, iar suma transferată nu are limitări, spre deosebire de alimentarea cu cardul bancar, atât intra, cât și interbancar, pentru băncile care oferă această opțiune prin Open Banking. BCR, ING Bank, Banca Transilvania, Libra Bank și BRD, sunt primele bănci din care investitorii pot alimenta instant în contul colector Goldring. În plus, sumele mari care sunt transferate în cadrul procesului de tranzacționare la bursă nu ajung în posesia Smart Fintech, ci direct la Goldring. Alimentarea instant digitalizată este esențială pentru investitori, iar SmartPay facilitează viteza necesară, în condiții de securitate sporită.

poza Virgil Zahan, CEO Goldring

Suntem primul broker român care a lansat înrolarea clienților 100% online, am introdus metoda de alimentare a conturilor cu cardul și suntem în permanentă căutare de soluții digitale care să ușureze activitatea clienților și a angajaților. Integrarea SmartPay pentru folosirea „linkurilor de plată” simplifică „viața” clienților atunci când discutăm de alimentări ale conturilor, reduce timpii, costurile de transfer bancar și pregătește terenul pentru lansarea noilor platforme de tranzacționare. Acest parteneriat arată preocuparea și deschiderea Goldring către adoptarea noilor tehnologii”, a declarat Virgil Zahan, CEO Goldring.


Goldring își propune să integreze serviciile SmartPay de Open Banking în proiectele sale viitoare, în vederea menținerii și consolidării poziției competitive pe piață. Prin adoptarea tehnologiei SmartPay, compania intenționează să optimizeze procesele de tranzacționare, să le ofere clienților săi soluții financiare inovatoare și să faciliteze accesul la servicii bancare digitale care beneficiază de o securitate sporită. Această strategie va permite brokerului să se adapteze în mod dinamic la evoluțiile rapide din industria financiară și să răspundă eficient nevoilor clienților săi.

poza Ana Maria Georgescu, co-founder Smart Fintech

Integrarea cu SmartPay oferă cel mai înalt nivel de securitate, încredere și confort pentru investitorii Goldring pe piața de capital, costurile fiind, de asemenea, optimizate. Cu SmartPay, transferurile se realizează în doar câteva secunde, iar fondurile ajung direct la Goldring, fără a trece prin alte entități. Ne dorim ca prin beneficiile aduse de acest parteneriat să ajutăm la inovarea și rapiditatea, respectiv siguranța cu care se realizează tranzacțiile pe piața de capital”, a declarat Ana-Maria Georgescu, Co-Fondator, Sales & Marketing Manager Smart Fintech.


Începând din anul 2019, serviciile de interogare a conturilor bancare dezvoltate de Smart Fintech au la bază tehnologia IBM din suita Cloud Pak for Integration, venind cu experiența unui parteneriat care durează de mai bine de 20 de ani. Platforma API Connect® rămâne printre cele mai utilizate soluții de management al interfețelor de programare a aplicațiilor, care oferă o experiență intuitivă în crearea, securizarea și întreținerea API-urilor.


###

Despre Smart Fintech

Smart Fintech este un start-up din România creat ca laborator de inovare în 2019, menit să ofere soluții inovatoare de open banking, aflate la convergența dintre cele două lumi: financiară și tehnologică. Este un start-up auto-susținut, cofondat de Mihaela Georgescu, Ana Maria Georgescu, Alexandru Cociu și Andrei Dumitru. Aceștia au lucrat împreună mai mulți ani în diferite proiecte de tehnologia informației și împărtășesc entuziasmul pentru open banking și potențialul de inovare pe care acesta îl deschide. Ambiția lor este să creeze în România servicii cu valoare adăugată bazate pe directiva PSD2 și să contribuie la dezvoltarea pieței românești, astfel încât nu numai TPP-urile din UE sau fintech-urile în parteneriat cu băncile să fie principalii actori.


Despre Goldring

Goldring este o Societate de Servicii de Investiții Financiare prezentă de 25 de ani pe piața de capital din România, fiind cunoscută pentru activitatea în materie de consultanță și asistență integrată privind listări pe piața de capital, servicii de guvernanță corporativă sau operațiuni pe piața de capital (majorări de capital, oferte publice, programe de răscumpărare/stabilizare, etc.). În prezent, compania oferă acces la tranzacționarea instrumentelor financiare diverse la Bursa de Valori București și pe principalele piețe internaționale.


 

[En] Smart Fintech integrates with Goldring, the award-winning investment broker in the Romanian capital market


Bucharest, 13th of July, 2023

Goldring S.A., an investment broker at the Bucharest Stock Exchange and on the major international markets, which offers trading services to individual and corporate investors, announces the integration of SmartPay into its platform. Through the Open Banking payment initiation solution developed by Smart Fintech, the broker offers a new and efficient way to fund the trading accounts of the approximately 1000 clients in the portfolio. The partnership brings significant benefits to both the broker and its investors due to the efficiency of the trading process and the optimization of costs.


SmartPay simplifies and digitizes the process of fuelling trading accounts for investors present on the Goldring platform, reducing time and eliminating inherent human errors through digitization. Thus, investors can fund accounts directly from the platform without going through third-party financial intermediaries.

Alice Anghelea photo, Revenue Growth Smart Fintech

"SmartPay brings innovation to the management of bank transfers, eliminating the manual process and automating the filling of payment details, thus significantly reducing the associated costs. The commissions reach 10 euro cents per transaction, or even below this threshold, depending on the volume. Thus, we offer benefits to investors and companies like Goldring, who save money by eliminating the high fees applied to the traded amounts", said Alice Anghelea, Revenue Growth, Smart Fintech.


With the integration of SmartPay, Goldring achieves significant savings on the fees paid to fund investment accounts with the bank card while providing a digitized and fast payment experience. This solution increases security and efficiency as transfers occur from account to account. From the investor's account to the broker's collection account, the trading account is directly toped up, reducing the fraud risk. Investors initiate the top-up from the Goldring platform by entering the amount they want to transfer to the trading account, selecting the bank from for the top-up, and being redirected further for authorization. The transfer completes with a confirmation message and the redirection in the platform Goldring.


At the same time, with SmartPay, digital top-up of trading accounts is instant, with zero commissions, and the amount transferred has no limitations, unlike top-up with a bank card, both intra and interbank, for banks that offer this option through Open Banking. BCR, ING Bank, Banca Transilvania, Libra Bank, and BRD are the first banks from which investors can instantly top up the Goldring collection account. In addition, the large amount transferred as part of the exchange trading process is not going through Smart Fintech but directly to Goldring. Digitized instant feed is essential for investors, and SmartPay facilitates the necessary speed with increased security.

Virgil Zahan photo, CEO Goldring

"We are the first Romanian broker to launch 100% online customer enrollment, we introduced the method of feeding accounts with the card, and we are constantly looking for digital solutions to make the work of customers and employees easier. The integration of SmartPay for using "payment links" simplifies the "life" of customers when discussing account top-ups, reduces bank transfer times and costs, and prepares the ground for the launch of new trading platforms. This partnership represents our consideration and openness to adopting new technologies", said Virgil Zahan, CEO of Goldring.


Goldring aims to integrate SmartPay Open Banking services in its future projects to maintain and strengthen its competitive position in the market. By adopting SmartPay technology, the company intends to optimize transaction processes, provide its customers with innovative financial solutions, and facilitate access to digital banking services that benefit from increased security. This strategy will allow the broker to dynamically adapt to the rapid developments in the financial industry and effectively respond to the needs of its clients.

Ana Maria Georgescu photo, co-founder Smart Fintech

"The integration with SmartPay provides Goldring investors the highest security, confidence, and convenience in the capital market while optimizing costs. With SmartPay, transfers process in seconds, and the funds go directly to Goldring without going through other entities. Through the benefits brought by this partnership, we help by innovating and speeding up the process, respecting the safety for carrying out transactions on the capital market", said Ana Maria Georgescu, Co-Founder, Sales and Marketing Manager of Smart Fintech.


Since 2019, the bank account inquiry services developed by Smart Fintech are based on IBM technology from the Cloud Pak for Integration suite, with the experience of a partnership that lasted for more than 20 years. The API Connect® platform remains among the most widely used API management solutions that provide an intuitive experience in creating, securing, and maintaining APIs.


###

About Smart Fintech

Smart Fintech is a Romanian start-up created as an innovation laboratory in 2019, aimed at offering innovative open banking solutions located at the convergence of the financial and technological worlds. It is a self-supported start-up co-founded by Mihaela Georgescu, Ana Maria Georgescu, Alexandru Cociu, and Andrei Dumitru. They have worked together for several years on various IT projects and share enthusiasm for open banking and the innovation potential it opens up. Their ambition is to create value-added services in Romania based on the PSD2 directive and to contribute to the development of the Romanian market so that not only EU TPPs or fintech in partnership with banks are the main actors.


About Goldring

Goldring is a Financial Investment Services Company present for 25 years on the capital market in Romania, and it is known for its activity in consultancy and integrated assistance regarding listings on the capital market, corporate governance services, or operations on the capital market (capital increases, public offers, redemption/stabilization programs, etc.). Currently, the company offers access to trading various financial instruments at the Bucharest Stock Exchange and on the main international markets.Smart Fintech logo

Comentários


bottom of page