top of page

PR: SmartBill integrează Smart Accounts, primul serviciu automat de Open Banking autorizat de BNR

Actualizată în: 5 oct. 2023


București, 15.03.2023


SmartBill, cel mai utilizat program de gestiune și facturare din România, cu peste 85.000 de utilizatori, anunță integrarea serviciului Smart Accounts, printr-un parteneriat cu startup-ul Smart Fintech. Acesta este primul serviciu local de Open Banking autorizat de Banca Națională a României, prin intermediul căruia conturile bancare pot fi interogate automat permițând conectarea instant a utilizatorilor cu datele lor bancare, iar în cazul firmelor de contabilitate, cu cele ale clienților.

Integrarea Smart Accounts creează contextul favorabil pentru automatizarea întregului proces de interogare și agregare a datelor din conturi bancare multiple, eliminând necesitatea de a opera manual și repetitiv date în multiple aplicații. Astfel, acuratețea activității financiar-contabile pentru utilizatorii SmartBill poate crește semnificativ.


Radu Hasan, CEO SmartBill

„Prin utilizarea ecosistemului SmartBill, IMM-urile din România, dar și firmele de contabilitate își eficientizează activitatea de aproape 16 ani. Prin integrarea cu Smart Accounts vor câștiga și mai mult timp și vor elimina erorile ce pot să apară la operarea manuală a datelor bancare. Un exemplu ar fi reconcilierea unei facturi cu o încasare din bancă. Acest parteneriat dă posibilitatea celor 85.000 de firme din rețeaua noastră să își conecteze conturile SmartBill la conturile bancare, oferind o experiență unitară și fluidă, în cadrul programului. Totodată, pentru firmele de contabilitate, integrarea Smart Accounts va contribui semnificativ la optimizarea proceselor, dându-le posibilitatea să valorifice timpul consumat până acum cu procesarea manuală a datelor.”, a declarat Radu Hasan, CEO & Co-fondator SmartBill.


Istoricul tranzacțiilor, fondurile disponibile, alături de orice fel de date care ajung în SmartBill, sunt protejate de condițiile de securitate sporită, informațiile fiind transparente doar pentru bancă și SmartBill. Interogarea conturilor utilizatorilor Smart Accounts se face doar cu consimțământul acestora în calitate de titular al conturilor, accesul fiind utilizat exclusiv pentru citirea datelor bancare, conturile fiind în siguranță deplină.

Alice Anghelea, Revenue Growth Smart Fintech

„Interacțiunea cu datele bancare prin Open Banking, așa cum este integrarea Smart Accounts în platforma SmartBill, devine un modus operandi firesc în zilele noastre și contribuie la valorificarea eficientă a informațiilor financiare și a timpului nostru. Cu un singur consimțământ acordat băncilor lor, utilizatorii Smart Accounts își primesc tranzacțiile bancare în timp real și cu zero efort direct în SmartBill, unde vizualizează încasările facturilor emise alături de celelalte tipuri de tranzacții. Astfel, relația cu băncile, dar și cu furnizorii serviciilor de contabilitate, devine mult mai eficientă, rapidă și fără erori, iar datele nu mai sunt expuse nesecurizat în afara aplicațiilor bancare”, a declarat Alice Anghelea, Revenue Growth, Smart Fintech.


La fiecare interogare lansată de Smart Accounts către băncile utilizatorului, acestea se asigură de validitatea consimțământului său, după care verifică identitatea Smart Fintech, validând faptul că este vorba despre un furnizor terț autorizat de BNR. În urma acestui proces, băncile returnează datele interogate de Smart Accounts. Verificările au loc instant și sunt obligatorii pentru a asigura securitatea utilizatorilor.


Smart Accounts și tehnologia Open Banking elimină activitățile recurente care până de curând nu puteau fi automatizate nici prin soluții RPA, deoarece interacțiunea cu aplicațiile băncilor și datele bancare este extrem de sensibilă și trebuie să aibă loc doar în condiții de securitate maximă și sub supravegherea BNR.


Integrarea SmartBill cu Smart Accounts reprezintă un nou pas în ceea ce privește planurile de viitor ale Smart Fintech, urmând ca în perioada următoare să fie lansate și alte soluții automatizate care să ușureze procesele utilizatorilor. În ceea ce privește evoluția parteneriatului, SmartBill vizează și integrarea soluției de inițiere a plăților, SmartPay, care va deservi utilizatorii SmartBill și clienții acestora.


###

Despre Smart Fintech

Smart Fintech este primul start-up din România autorizat de BNR care oferă soluții inovatoare de open banking, aflate la convergența dintre cele două lumi: financiară și tehnologică. Este un start-up auto susținut, fondat în 2019 de Mihaela Georgescu, Ana Maria Georgescu, Alexandru Cociu și Andrei Dumitru, în contextul liberalizării accesului la informații financiar-bancare (open banking) conform directivei europene PSD2. Cu un istoric comun de peste 20 de ani în proiecte IT, cofondatorii săi împărtășesc entuziasmul pentru open banking și potențialul de inovare pe care acesta îl deschide în furnizarea de servicii digitale moderne mai ieftine și mai sigure. Astfel, Smart Fintech a dezvoltat SmartPay și Smart Accounts, primele servicii autorizate în România de inițiere a plăților, respectiv informare cu privire la conturi, bazate pe conceptele open banking. Cele două servicii sunt disponibile pentru integrare oricărui tip de afacere care își propune accelerarea încasărilor, simplificarea și automatizarea plăților și reconcilierilor ori a prelucrării informațiilor financiare în general, cu optimizarea costurilor generate de aceste activități. Aceste serviciile sunt deja integrate și funcționale pentru mai multe companii din domenii de activitate variate (e-commerce, plăti, ERP, facturare, servicii financiare) care redefinesc chiar acum experiența și inteligența financiară a utilizatorilor lor.


Despre SmartBill

Dezvoltat în 2007 de antreprenorii Radu Hasan, Ioana Hasan și Mircea Căpățînă, SmartBill este în prezent cel mai utilizat și apreciat program de gestiune și facturare de pe piața din România, cu peste 85.000 de clienți în ecosistem. SmartBill se adresează unei plaje mari de afaceri, de la PFA-uri, companii mici și mijlocii, și până la multinaționale, din toate domeniile de business. Prin intermediul SmartBill se emit lunar peste 4.000.000 de facturi și se facturează peste 14 miliarde de euro anual. În 2016, SmartBill a beneficiat de o investiție de 1 milion de euro din partea fondurilor de investiții Catalyst România și Gecad Ventures, care au preluat printr-o operațiune de majorare de capital peste 30% din părțile sociale. În 2020, grupul norvegian Visma a preluat jumătate din companie, dar fondatorii păstrează controlul. În 2022, SmartBill s-a integrat cu sistemul național de facturare electronică e-Factura, oferind astfel utilizatorilor săi posibilitatea de a transmite e-Facturile direct în SPV printr-un simplu click. În decursul anului 2023, SmartBill va integra sistemele e-Transport și SAF-T.


 


PR: SmartBill integrates Smart Accounts, the first automated Open Banking service authorized by the National Bank of Romania


Bucharest, 15.03.2023


SmartBill, the leader of the invoicing and inventory management software market, with over 85.000 users, announces the integration of the Smart Accounts service through a partnership with the Romanian start-up Smart Fintech. Smart Accounts is the first local Open Banking service authorized by the National Bank of Romania. It enables automatic interrogation of bank accounts, allowing users or accounting companies to instantly connect with their or their customers' bank data, respectively.

Smart Accounts integration enables the automation of the entire process of interrogation and aggregation of data from multiple bank accounts, thus eliminating the need to manually and repetitively operate data across various applications. Consequently, the accuracy of financial-accounting activity for SmartBill users can increase significantly.


Radu Hasan, CEO SmartBill

"Using the SmartBill ecosystem, Romanian SMEs and accounting firms have been increasing the efficiency of their activity for over 16 years. With the Smart Accounts integration, they will also save more time and will eliminate errors that may occur during manual bank data operations. An example would be reconciling an invoice with a bank collection. This partnership enables the 85.000 businesses of our network to connect SmartBill accounts to their bank accounts, providing an unfragmented and seamless experience within the program. At the same time, Smart Accounts optimizes the processes for accounting firms, thus allowing them to make better use of the time invested in the operational process and develop their client portfolio", said Radu Hasan, CEO & Co-founder SmartBill.


Enhanced security methods are in place to protect details such as transaction history, available funds, and any other data in the SmartBill platform, the information being transparent only to the bank and SmartBill. Whereas Smart Accounts users can only interrogate the accounts' data with their explicit consent as account holders, access is used exclusively for reading bank data, and these accounts remain entirely secure.

Alice Anghelea, Revenw Growth Smart Fintech

"Interacting with bank data through Open Banking, such as integrating Smart Accounts in the SmartBill platform, is becoming a natural modus operandi nowadays and contributes to the efficient use of our financial information and time. With a single consent given to their banks, Smart Accounts users receive their real-time and zero-effort bank transactions directly into SmartBill, where they view invoice collections alongside other transactions. Thus, the relationship with the banks and the providers of accounting services becomes much more efficient, faster, and error-free, the data not being exposed unsecured outside the banking applications", said Alice Anghelea, Revenue Growth, Smart Fintech.


With each account interrogation request from Smart Accounts to the user’s banks, the latter ensures the validity of the user’s consent. Then they verify the identity of the sender (Smart Fintech), validating it is a third-party provider authorized by the NBR. By following this process only, the banks return the data requested by Smart Accounts. These check-ups are instant and mandatory to ensure the security of users’ data.


As a result, Smart Accounts and the Open Banking technology eliminate recurring activities that couldn't have been automated by now, even by RPA solutions, as the interaction with bank applications and banking data is highly sensitive and must occur under maximum security conditions and NBR supervision.


SmartBill’s integration with Smart Accounts is a new step in Smart Fintech's plans for the future. They will continue and launch further automation soon, to optimize and improve user processes. SmartBill also aims to integrate Smart Fintech’s payment initiation solution, SmartPay, for its users and customers as the partnership evolves.


###


About Smart Fintech

Smart Fintech is a Romanian start-up, authorized by the NBR, set to deliver innovative open-banking solutions that emerge from two words: Finance and Technology. It is a self-sustained start-up, founded in 2019 by Mihaela Georgescu, Ana Maria Georgescu, Alexandru Cociu, and Andrei Dumitru, in the context of the liberalization of access to financial-banking information (open banking) according to the PSD2 European directive. With a joint track record of over 20 years in IT projects, its co-founders are enthusiastic about open banking and its innovation potential in providing cheaper and safer modern digital services. Thus, Smart Fintech developed SmartPay and Smart Accounts, the first services authorized in Romania for payment initiation and account information based on open banking concepts. The two services are available to integrate for any business that aims to accelerate cash flows, simplify and automate payments and reconciliations or the processing of financial information in general while optimizing the costs generated by these activities. These services are already integrated and functional for several companies in various fields of activity (e-commerce, payments, ERP, invoicing, financial services) that are redefining, as we speak, their users' experience and financial intelligence.


About SmartBill

Developed in 2007 by entrepreneurs Radu Hasan, Ioana Hasan, and Mircea Căpățînă, SmartBill is currently the most used and appreciated management and invoicing program on the Romanian market, with over 85,000 customers in the ecosystem. SmartBill addresses many businesses, from PFAs, small and medium-sized companies, and even multinationals, from all business fields. Through SmartBill, are issued monthly over 4,000,000 invoices, and over 14 billion euros are invoiced annually. In 2016, SmartBill benefited from 1 million euros from the investment funds Catalyst Romania and Gecad Ventures, which took over 30% of the social shares through a capital increase operation. In 2020, the Norwegian group Visma took over half of the company, but the founders retained control. In 2022, SmartBill integrated with the national electronic invoicing system e-Factura, thus allowing users to send e-Invoices directly to the SPV with a simple click. During 2023, SmartBill will integrate the e-Transport and SAF-T systems.


Smart Fintech logo
Comments


bottom of page