top of page

PR: Smart Fintech lansează primul serviciu de interogare de conturi autorizat de BNR

Actualizată în: 3 oct. 2023CP: (Ro) Smart Fintech lansează primul serviciu de interogare de conturi autorizat de BNR


București, 22.03.2022

Smart Fintech lansează un nou produs de open banking, Smart Accounts, unicul serviciu de interogare de conturi dezvoltat în România și autorizat de Banca Națională a României. Soluția se adresează atât persoanelor fizice și juridice, care vor putea să-și acceseze toate conturile bancare într-un singur loc, cât și tuturor companiilor care operează date financiar-bancare ale clienților, precum platformele de facturare, de management al finanțelor personale, IFN-urile sau furnizorii de servicii ERP, fiind gândită să fie implementată direct în platformele acestora.


„Smart Accounts este un produs headless (prin care serviciile bancare sunt integrate direct în platformele fintech, livrând conținut și experiență potrivite fiecărui canal și utilizator) care, prin intermediul API-urilor, aduce automatizarea integrală a tranzacțiilor și plăților potențialilor clienți, direct de la cont la cont. În prezent aceștia manevrează datele manual sau doar cu mici automatizări prin API-uri. Este o soluție de digitalizare și automatizare reală, accesibilă în 3 click-uri, într-o formă foarte simplă, într-un proces dinamic, cu date financiare live”, declară Mihaela Georgescu, Co-Fondator Smart Fintech.


„Din considerente de securitate, controlul asupra accesului la date rămâne la utilizatorul final, care permite acordarea consimțământului către platformele folosite pentru o perioadă de 90 de zile, cu posibilitatea ulterioară de prelungire”, completează Mihaela Georgescu.


Integrarea care apropie băncile, companiile și clienții într-un mod sigur și rapid, cu multiple beneficii


Prin integrarea soluției de interogare de conturi în platformele proprii, businessurile care devin parteneri Smart Fintech au acces la date despre profilarea clienților proprii, lucru care le permite să ia decizii strategice bine informate în ceea ce privește ofertarea ulterioară de produse și servicii. Mai mult, partenerii integrați Smart Fintech nu mai sunt nevoiți să treacă prin procesul de autorizare, furnizorul terț de servicii autorizat acționând ca intermediar între bancă și aceștia.


„Partenerii noștri pot analiza comportamentul de cheltuire și calcula scorul de performanță al fiecărui profil de client, pentru ca ulterior să îi poată adresa oferte de produse și servicii optime, bazate pe contextul și profilul financiar al acestuia”, mai explică Ana-Maria Georgescu, Co-Fondator, Sales & Marketing Manager Smart Fintech.


De cealaltă parte, utilizatorul final, fie că este persoană fizică sau juridică, beneficiază de implementarea soluției Smart Accounts în platformele pe care le utilizează prin accesul la detaliile legate de conturi, tranzacții și istoricul lor, și solduri. Toate aceste informații facilitează realizarea unor previziuni financiare, precum și sesizarea oportunităților de economisire și de investire.


”Soluția a fost gândită pentru a crea utilizatorului o experiență excelentă, într-un singur loc, pe baza accesului facil la informații financiare instantanee și oportunități de a inova și a crește”, adaugă Ana Georgescu.


100% suport local pentru parteneri și automatizarea integrală a tuturor operațiunilor


Dacă în Europa sunt 500 de furnizori terți autorizați, în România Smart Fintech este singura companie care a obținut autorizarea BNR și a pus deja pe piață într-un an de zile două produse de open banking, de asemenea autorizate de BNR – serviciul de inițiere de plăți – Smart Pay, iar acum serviciul de interogare de conturi – Smart Accounts. Un beneficiu major în a avea un furnizor local autorizat este faptul că echipa de suport este 100% locală, aspect important în procesul inițial de implementare a soluției și ulterior pe parcursul utilizării sale.


De asemenea, până în luna iunie 2022, atât Smart Pay, cât și Smart Accounts vor reuni cele mai importante 12 bănci din România, și Revolut, acoperind atât conturile de persoane fizice, cât și juridice.


Extinderea continuă și rapidă a listei de bănci este posibilă datorită SmartPG, hub-ul care furnizează integrarea normalizată a API-urilor bancare, în conformitate cu normele impuse de Autoritatea Bancară Europeană prin Directiva PSD2. SmartPG a fost dezvoltat de IT Smart Systems pe baza tehnologiei IBM Cloud API Connect și în prezent acoperă aproximativ 100 de bănci din România, Uniunea Europeană și Marea Britanie.


„Ne propunem ca până la finalul anului să avem încheiate 20 de parteneriate pentru Smart Accounts și estimăm un volum de 500.000 interogări per bancă. Deja câțiva dintre partenerii noștri au testat produsul în SandBox (un mediu virtual izolat de testare care le permite utilizatorilor să ruleze programe și aplicații fără a le afecta), fiind mulțumiți de întreaga experiență și de oportunitățile disponibile, iar acum așteaptă lansarea pentru a putea finaliza implementarea în sistemul lor”, încheie Mihaela Georgescu.


###

Despre Smart Fintech

Smart Fintech este un start-up din România creat ca laborator de inovare în 2019, menit să ofere soluții inovatoare de open banking, aflate la convergența dintre cele două lumi: financiară și tehnologică. Este un start-up auto-susținut, cofondat de Mihaela Georgescu, Ana Maria Georgescu, Alexandru Cociu și Andrei Dumitru. Aceștia au lucrat împreună mai mulți ani în diferite proiecte de tehnologia informației și împărtășesc entuziasmul pentru open banking și potențialul de inovare pe care acesta îl deschide. Ambiția lor este să creeze în România servicii cu valoare adăugată bazate pe directiva PSD2 și să contribuie la dezvoltarea pieței românești, astfel încât nu numai TPP-urile din UE sau fintech-urile în parteneriat cu băncile să fie principalii actori.

Despre Directiva PSD2

PSD2 este directiva revizuită privind serviciile de plată instituită de Autoritatea Bancară Europeană, având ca scop creșterea concurenței pan-europene și includerea în sectorul financiar și a altor jucători în afara băncilor. Este o reglementare axată pe consumator, care permite utilizatorilor de plăți să controleze și să acceseze mai ușor datele tranzacționale ale conturilor proprii, oferind furnizorilor terți (TPP) reglementați capacitatea de a iniția plăți și de a accesa datele contului clienților. Pentru a face acest lucru, TPP-urile folosesc API-uri (interfețe de programare a aplicațiilor) dezvoltate și expuse de toate băncile din zona UE. Deoarece datele accesate și prelucrate sunt extrem de sensibile, activitatea și serviciile TPP necesită autorizare / licență de la autoritatea de reglementare locală. 


PR: (En) Smart Fintech launches the first account interrogation service - AIS, authorised by the NBR


Bucharest, 22.03.2022

Smart Fintech launches a new open-banking product, Smart Accounts, the only account interrogation service - AIS, developed in Romania and authorized by the National Bank of Romania (NBR). The solution suites individuals and legal entities (who will thus be able to access all their bank accounts in one place) and all the companies processing their customers’ financial-banking data (such as billing platforms, NFIs, ERP services, or personal finance management providers).


"Smart Accounts is a headless product (through which banking services are integrated directly into the fintech platforms, delivering content and experience tailored to each channel and user) which, through APIs, brings full automation of transactions and payments to potential customers, directly from account to account. Currently, they handle data manually or only with small automation through APIs. Smart Accounts is an actual digitization and automation solution, accessible in 3 clicks, in a straightforward form, in a dynamic process, with live financial data ", says Mihaela Georgescu, Co-Founder of Smart Fintech.


"For security reasons, the control over access to data remains with the end-user, who allows consent to the used platforms for 90 days, with the possibility of subsequent extension," adds Mihaela Georgescu.


Integration that brings banks, companies, and customers together in a secure and fast way, with multiple benefits


By integrating the account interrogation solution into their platforms, businesses partnering with Smart Fintech have access to their customers’ profiling data, which allows them to make well-informed strategic decisions regarding the subsequent offering of products and services. Moreover, the Smart Fintech integrated partners won’t need to go through the authorization process: Smart Fintech, the authorized third-party service provider, acts as an intermediary between the bank and them and ensures compliance with the regulations.


"Our partners can analyze the spending behavior and determine the performance score of each customer profile. That enables them to define and provide offers for most suited products and services, based on the context and financial profile of each of them", explains Ana-Maria Georgescu, Co-Founder, Sales & Marketing Manager of Smart Fintech.


On the other hand, the end-user, whether a natural or legal person, benefits from having the Smart Accounts solution implemented in the platforms they use, as they can access account details, transactions and history, and balances. All this information facilitates financial forecasts and seizing savings and investment opportunities.


"The solution design aims to create an excellent user experience, unified, based on easy-access to instant financial information and opportunities to innovate and grow," adds Ana Georgescu.


100% local support for partners and full automation of all operations


While in Europe, there are 500 authorized third-party suppliers, in Romania, Smart Fintech is the only company that has obtained the NBR authorization. They launched two open-banking products in just one year - the payment initiation service (PIS) - Smart Pay, and now, the account interrogation service (AIS) - Smart Accounts. A significant benefit of having an authorized local provider is that the support team is 100% local, a critical aspect in the initial implementation of the solution and, later, in its use.


Also worth mentioning, until June 2022, Smart Accounts and Smart Pay will bring together the 12 most important banks in Romania, and Revolut, covering both personal and business accounts.


The continuous and rapid expansion of the banks’ list is possible based on SmartPG, the Hub that offers normalized integration of bank APIs, compliant with EBA’s regulations through the PSD2 Directive. SmartPG is a solution developed by IT Smart Systems on IBM API Connect technology, and it currently covers approximately 100 banks in Romania, European Union, and the United Kingdom.


"We aim to close 20 partnerships for Smart Accounts by the end of the year, and we estimate a volume of 500.000 interrogations per bank. Some of our partners have already tested the product in SandBox (an isolated virtual testing environment allowing users to run programs and applications without affecting them). They are satisfied with all the experience and available opportunities, and now are waiting for our launch to finalize their systems’ implementation ", concludes Mihaela Georgescu.


###

About Smart Fintech

Smart Fintech is a Romanian start-up created as an innovation lab in 2019, set to deliver innovative open-banking solutions that emerge from the two words: Finance and Technology. It is a self-sustained start-up, co-founded by Mihaela Georgescu, Ana Maria Georgescu, Alexandru Cociu and Andrei Dumitru. They worked together for many years in different information technology projects, and all share the enthusiasm for the innovative playground started by Open Banking. Their ambition is to create in Romania value-added services based on the PSD2 Directive and help develop the Romanian market so that not only EU TPPs or Fintechs in partnership with banks remain the first players.


About PSD2 Directive

PSD2 is the second Payment Service Directive established by the European Banking Authority, aiming to increase pan-European competition and participation in the payments industry also from non-banks. It is a consumer-centered regulation that enables payment users to better control and access their transactional account data by giving regulated third-party providers (TPPs) the ability to initiate payments and access customer account data. To do that, those TPPs use APIs (application programming interfaces) developed and exposed by all banks in the EU area. However, as the data accessed and processed is sensitive, the TPPs` activity and services require authorization/license from the local regulatory authority.


 
logo Smart FintechComentarios


bottom of page