top of page
  • Writer's pictureioanadumitru

[PR] Facturis integrează Smart Accounts: 15.000 IMM-uri automatizează colectarea datelor financiare

PR: [Ro] Facturis integrează Smart Accounts și 15.000 de IMM-uri colectează și gestionează acum automatizat datele financiareBucurești, 17.05.2023


Facturis, programul de facturare și gestiune a stocurilor în Cloud cu peste 15.000 de utilizatori din rândul IMM-urilor și firmelor de contabilitate, anunță integrarea serviciului Smart Accounts. Dezvoltat de Smart Fintech, serviciul are la bază principiile Open Banking, fiind autorizat în 2021 de către Banca Națională a României, marcând o premieră pe plan local. În urma integrării, Facturis automatizează integral procesul de colectare și management al datelor financiare, oferind utilizatorilor o experiență fluidă și nefragmentată.

Numărul întreprinderilor mici și mijlocii din România a depășit în 2022 pragul de 530.000 de companii, conform Departamentului de Research al Statista[1]. Cu toate acestea, nevoia de digitalizare în ecosistemul antreprenorial este în continuare ridicată, în raport cu obiectivele de digitalizare ale Uniunii Europene pentru 2030. Având în vedere cel mai recent raport Eurostat[2], România se situează pe ultimele locuri analizând Indicele de Intensitate Digitală (DII) în rândul IMM-urilor. În acest context, piața tehnologiilor financiare evoluează în ritm alert, oferind posibilitatea antreprenorilor să-și eficientizeze procesele operaționale. Parteneriatul dintre Smart Fintech și Facturis susține, astfel, eficientizarea proceselor financiare, potențând beneficiile oferite de tehnologia Open Banking.


„Alături de Facturis și ceilalți parteneri care au integrat deja serviciul de interogare a conturilor bancare, ducem mai departe eficientizarea activităților financiare în rândul IMM-urilor românești, prin tehnologia Open Banking chiar în aplicațiile pe care aceștia le utilizează cel mai frecvent în administrarea afacerii lor. Serviciul Smart Accounts este dezvoltat pe baza tehnologiei IBM, fiind facil de integrat, bine documentat și însoțit de un mediu de test și suport pentru integrare, alături de echipa internă care oferă exemple practice și demo-uri în producție ale serviciului de interogare de conturi”, a declarat Alice Anghelea, Revenue Growth Smart Fintech.

Începând cu anul 2007, Facturis oferă antreprenorilor și contabililor români o platformă de facturare şi gestiune stocuri completă pentru administrarea activității financiare.


„Această nouă integrare permite utilizatorilor Facturis Online citirea automată a tuturor operațiunilor bancare, din toate conturile societății, contribuind astfel în mod considerabil la creşterea eficienței procesului de facturare. Pe lângă sistemul e-Factura, această nouă funcționalitate ajută în mod semnificativ la procesul de digitalizare a IMM-urilor, prin care se evită astfel greşelile umane inerente şi totodată zecile de ore pierdute prin operațiuni repetitive. Prin intermediul acestei integrări realizate alături de partenerii noştri de la Smart Fintech, dorim să facem următorul pas în dezvoltarea sistemului nostru de facturare şi anume emiterea facturilor fără a fi necesară intervenția umană, prin citirea operațiunilor din conturile bancare şi emiterea automată a facturilor către clienți. Aşadar, sistemul Facturis Online se află într-o continuă evoluție, iar înfuncție de noile tendințe vom dezvolta în continuare noi funcționalități prin care dorim să ne consolidăm poziția pe piața sistemelor de facturare”, a declarat Iulian Daniel Mihalache, CEO Facturis Online.


Contabilii care utilizează Facturis beneficiază de accesibilitate permanentă la colectarea și analizarea informațiilor financiare pentru orice client, eliminând potențialele erori produse în urma procesului de manipulare a fișierelor bancare. În ceea ce privește antreprenorii, aceștia pot agrega acum conturi multiple în cadrul platformei, pot afla informații în timp real privind situația lor financiară, soldul disponibil în cont, economisind totodată timp în pregătirea datelor pentru contabilitate. De asemenea, tot procesul se derulează digital, în condiții de securitate sporită, printr-un canal securizat, autorizat și supravegheat de BNR. Datele nu sunt partajate în afara platformei de facturare sau a aplicației bancare, iar istoricul tranzacțiilor este procesat de Facturis doar în baza consimțământului acestora.

„Reconcilierea încasărilor și a cheltuielilor se automatizează ușor, grație formatului structurat în care Smart Accounts livrează date precum numele creditorului, contul IBAN asociat, codul de identificare fiscală, tipul tranzacției și detalierea acesteia, numărul cardului și numele comerciantului. În funcție de natura tranzacției, toate aceste informații sunt agregate cu ajutorul serviciului Smart Accounts, IMM-urile sau contabilii acestora fiind scutiți de un efort suplimentar”, a completat Alice Anghelea, Revenue Growth Smart Fintech.


Începând din anul 2019, serviciile de interogare a conturilor bancare sunt dezvoltate de Smart Fintech având la bază tehnologia IBM din suita Cloud Pak for Integration, venind cu experiența unui parteneriat care durează de mai bine de 20 de ani. Platforma API Connect® rămâne printre cele mai utilizate soluții de management al interfețelor de programare a aplicațiilor, care oferă o experiență intuitivă în crearea, securizarea și întreținerea API-urilor.

###

[1] https://www.statista.com/statistics/880036/number-of-smes-in-romania/ [2] https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220826-1


Despre Smart Fintech

Smart Fintech este primul start-up din România autorizat de BNR care oferă soluții inovatoare de open banking, aflate la convergența dintre cele două lumi: financiară și tehnologică. Este un start-up auto-susținut, fondat în 2019 de Mihaela Georgescu, Ana Maria Georgescu, Alexandru Cociu și Andrei Dumitru, în contextul liberalizării accesului la informații financiar-bancare (open banking) conform directivei europene PSD2. Cu un istoric comun de peste 20 de ani în proiecte IT, cofondatorii săi împărtășesc entuziasmul pentru open banking și potențialul de inovare pe care acesta îl deschide în furnizarea de servicii digitale moderne mai ieftine și mai sigure. Astfel, Smart Fintech a dezvoltat SmartPay și Smart Accounts, primele servicii autorizate în România de inițiere a plăților, respectiv informare cu privire la conturi, bazate pe conceptele open banking. Cele două servicii sunt disponibile pentru integrare oricărui tip de afacere care își propune accelerarea încasărilor, simplificarea și automatizarea plăților și reconcilierilor ori a prelucrării informațiilor financiare în general, cu optimizarea costurilor generate de aceste activități. Aceste serviciile sunt deja integrate și funcționale pentru mai multe companii din domenii de activitate variate (e-commerce, plăti, ERP, facturare, servicii financiare) care redefinesc chiar acum experiența și inteligența financiară a utilizatorilor lor.


Despre Facturis Online

Evoluția continuă atât a pieței din România cât şi a tehnologiei informatice, a dus la crearea unui program complet de facturare şi gestiune stocuri online, care să satisfacă nevoile aflate într-o continuă schimbare ale clienților. Astfel, programul Facturis Online răspunde cu promptitudine exigențelor clienților, oferind o soluție sigură de facturare şi gestiune, la prețuri competitive, pentru administrarea afacerilor. Pornind de la simpla întocmire a unei facturi sau chitanțe, până la întocmirea rapoartelor complexe, programul oferă clienților suportul necesar care să conducă la creşterea profitabilității. Ȋn consecință, oferim un cadru solid de dezvoltare a afacerii printr-un management profesional al informațiilor şi al tehnicii de calcul.


 

PR: [En] Facturis integrates Smart Accounts, automating now the collection and financial data management for 15.000 SMEs


Bucharest, 17.05.2023


Facturis, the invoicing and cloud stock management platform with over 15.000 SMEs and accounting companies’ users, integrates the Smart Accounts service. Developed by Smart Fintech, the service is based on Open Banking principles, marking a local premiere by obtaining the National Bank of Romania authorization in 2021. Facturis automates the financial data collection and management process with this integration, offering users an unfragmented and seamless experience.

In a report by Statista[1] Research Department, Romanian SMEs exceeded 530.000 companies in 2022, and the digitization needs of the entrepreneurial ecosystem remain high regarding the European Union's goals for 2030. According to a recent Eurostat[2] report, Romania ranks last among SMEs when analyzing the Digital Intensity Index (DII). Financial technology is one of the most rapidly evolving industries, enabling entrepreneurs to streamline their operational processes. The partnership between Smart Fintech and Facturis is a natural evolution of open banking benefits available to all users.

“Together with Facturis and other partners that integrated the bank account interrogation service, we move forward to streamlining financial activities among Romanian SMEs through Open Banking technology in the applications most frequently used in their business administration. Smart Accounts is built on IBM technology, being easy to integrate and well documented, and accompanied by a test environment and integration support. The in-house team provides practical examples and product demos of the account interrogation service”, stated Alice Anghelea, Revenue Growth Smart Fintech.

Since 2007, Facturis has offered Romanian entrepreneurs and accountants a complete invoicing and inventory management platform for financial activity management.


"This new integration allows Facturis Online users to automatically read all banking operations from all company accounts, thus contributing considerably to increasing the efficiency of the invoicing process. In addition to the e-Invoice system, this new functionality significantly helps the digitization process of SMEs, thus avoiding the inherent human mistakes and, simultaneously, tens of hours lost through repetitive operations. Through this integration with our partners from Smart Fintech, we want to take the next step in developing our invoicing system, namely issuing invoices without human intervention, by reading operations from bank accounts and automatically issuing invoices to customers. Therefore, the Facturis Online system is in continuous evolution, and depending on the new trends, we will continue to develop new functionalities through which we want to strengthen our position in the market of invoicing systems", stated Iulian Daniel Mihalache, CEO of Facturis Online.


Accountants using Facturis benefit from permanent access to collecting and analyzing financial information for any client, eliminating potential errors in handling bank files. As for entrepreneurs, they can now aggregate multiple accounts within the platform and get real-time information on their financial situation and available account balance while saving time in preparing data for accounting. Also, under increased security conditions, the process occurs digitally through a secure channel authorized and supervised by the BNR. Data is not shared outside the billing platform or banking application, and transaction history is processed by Facturis only based on their consent.

"Reconciliation of receipts and expenses is easily automated, thanks to the structured format in which Smart Accounts delivers data such as the creditor name, the associated IBAN account, the fiscal identification code, the type of transaction and its details, the card number and the name of the merchant. Depending on the nature of the transaction, all this information is aggregated using the Smart Accounts service, saving SMEs or their accountants from an additional effort", added Alice Anghelea, Revenue Growth Smart Fintech.


Since 2019, the bank account interrogation services are developed by Smart Fintech based on IBM technology from the Cloud Pak for Integration suite, with the experience of a partnership that lasted for more than 20 years. The API Connect® platform remains among the most widely used API management solutions that provide an intuitive experience in creating, securing, and maintaining APIs.


[1] https://www.statista.com/statistics/880036/number-of-smes-in-romania/ [2] https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220826-1


###

About Smart Fintech

Smart Fintech is a Romanian start-up authorized by the NBR, set to deliver innovative open-banking solutions that emerge from two words: Finance and Technology. It is a self-sustained start-up, founded in 2019 by Mihaela Georgescu, Ana Maria Georgescu, Alexandru Cociu, and Andrei Dumitru, in the context of the liberalization of access to financial-banking information (open banking) according to the PSD2 European directive. With a joint track record of over 20 years in IT projects, its co-founders are enthusiastic about open banking and its innovation potential in providing cheaper and safer modern digital services. Thus, Smart Fintech developed SmartPay and Smart Accounts, the first services authorized in Romania for payment initiation and account information based on open banking concepts. The two services are available to integrate for any business that aims to accelerate cash flows, simplify and automate payments and reconciliations or the processing of financial information in general while optimizing the costs generated by these activities. These services are already integrated and functional for several companies in various fields of activity (e-commerce, payments, ERP, invoicing, financial services) that are redefining, as we speak, their users' experience and financial intelligence.

About Facturis

The continuous evolution of the Romanian market and IT technology led to the creation of a complete online invoicing and stock management program, which meets customers' ever-changing needs. Thus, the Facturis Online program responds promptly to customer demands, offering a secure invoicing and management solution, at competitive prices, for business administration. From the simple preparation of an invoice or receipt to preparing complex reports, the program offers customers the necessary support that leads to increased profitability. Consequently, we provide a solid framework for business development through professional management of information and computing techniques.

95 views0 comments
bottom of page